Generalforsamling 2021

20. februar 2021 14:50 , af Lillian Hansen

Vi håber rigtig mange af jer har mulighed for at klikke ind d. 11. marts 2021 kl 19  og deltage i generalforsamlingen, hvor I alle opdateres med både sæson 2020, planer for 2021 og Padel i Støvring!

STØVRING TENNISKLUB AFHOLDER

GENERALFORSAMLING 11. MARTS 2021 kl. 19 - ON LINE VIA LINK: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjI1NjZlZmMtMDQyNy00YmMxLTk1MDctZjgxODgxNjA2YzMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b87b563c-9e88-4093-b364-bb15fa47ba86%22%2c%22Oid%22%3a%22726a056c-95c3-4c2a-a5d5-75e0164080fb%22%7d

Dagsorden:

  1. VALG AF DIRIGENT
  2. BERETNING VED FORMAND, LILLIAN HANSEN
  3. KASSERER JESPER ANDERSEN AFLÆGGER REGNSKAB
  4. INDKOMNE FORSLAG (skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen)
  5. VALG AF BESTYRELSE (på valg er Annette Dohm, Anja Jensen og Lillian Hansen)
  6. VALG AF 2 SUPLEANTER FOR 1 ÅR (Jens Jakob Elmer og Morten Lindberg)
  7. VALG AF REVISOR (Karen Eriksen)
  8. EVT, herunder OK-benzin, maling af klubhus og opdatering fra Padeludvalget.

 Ad. Pkt 4: Forslag sendes til: Lillian.oplev@gmail.com

Ad. Pkt 5: Annette og Anja genopstiller ikke - Lillian er villig til genvalg ved behov

Ad. Pkt 7: Karen genopstiller

 

Pga den digitale måde at afholde generalforsamlingen på, så har vi valgt at bestyrelsen sender formandsberetningen og regnskab + budget ud kort tid inden mødet, så man ikke behøver at sidde ved skærmen og høre om 2020 :-) Derudover tilsendes I det foreløbige udkast til fastlagte aktiviteter i sæson 2021!

Dette vil vi gøre så I kan forholde jer til det hele inden, så der kan komme input med alt I tænker/har tænkt på på!

 

Mange hilsner fra Støvring tennisklubs bestyrelse, Marianne, Jesper, Anja, Annette og Lillian